Divertimento Publications

Traseul Unirii - O provocare pentru a vizita Alba Iulia și pentru a identifica faptele istorice care au condus la Marea Unire a Romaniei: Alba Iulia, 1 decembrie 1918

Autori: Vasile, V. (coord.), Zaman, Gh., Surugiu, M.R., Mazilescu, R., Cristea, A., Login, I.A.

Rezumat: Acest volum reprezintă rezultatul activităților derulate în cadrul proiectului COS-TOUR-2015 DIVERTIMENTO. În cadrul lucrării se are în vedere prezentarea proiectului pilot pentru România, precum și a traseului participativ cultural conceput în acest proiect. Combinarea într-un singur volum asigură o mai bună înțelegere a mesajului transmis consumatorului de turism, și anume că (re) descoperirea unor fapte și evenimente din trecut pot aduce beneficii generațiilor viitoare. În al doilea rând, se pune accent pe importanța digitalizării consumului de patrimoniu cultural, modelul predominant al prezentului și viitorului în serviciile cultural, fără înlocuirea modelului de consum la fața locului cu unul virtual, reprezentând doar o modalitate mai bună de a combina cunoștințele cu experiența de teren. Prin această abordare, considerăm ca bunurile culturale devin atractive pentru noile generații, permit renașterea acestui sector economic și o diversificare a serviciilor locale asociate consumului de turism, stimularea capacității de inovare a antreprenorilor din domeniul turismului și al serviciilor conexe, în special al IMM-urilor.

În anul 2018, România sărbătorește 100 de ani de la formarea statului național unitar. Tema proiectului pilot scoate în evidența traseul istoric al acțiunilor, eforturilor și realizărilor de dezvoltare și recunoaștere a statului roman, înfăptuit în cele din urmă prin actul de unire de la 1 decembrie 1918 și consolidat prin încoronarea regelui Ferdinand în luna noiembrie 1922.

Cu acest produs turistic încercăm să redescoperim și să dezvăluim publicului obiective mai puțin cunoscute și povestiri legate de pregătirile procesului de înfăptuire a statului roman modern în cetatea Alba Iulia și împrejurimile sale, pentru a promova o altă fațetă a cetății, ca depozitar de patrimoniu.

 

 

“The Route of Unification” – A challenge to visit Alba Iulia and identify historical facts that led to the Great Unification of Romania. Alba Iulia: 1st December 1918

Authors: Vasile, V. (coord.), Zaman, Gh., Surugiu, M.R., Mazilescu, R., Cristea, A., Login, I.A.

Abstract: This volume is the result of the activities developed in the COS-TOUR-2015 DIVERTIMENTO project. The book presents the pilot project for Romania as well as the cultural participative route developed in this project. By interfering the pilot project and the associated tourist route in a single volume, a better understanding of the message sent to the tourism consumer is ensured. The main message is that (re) discovering facts and events from the past can bring benefits to future generations. Secondly, emphasis is placed on the importance of digitization of cultural heritage consumption, which has become the predominant model of the present and the future in cultural services, without replacing the on-site consumption pattern with a virtual one, representing only a better way to combine knowledge with on-site experience. Through this approach, we consider that cultural assets become attractive to new generations, allow the revival of this economic sector and a diversification of local services associated with tourism consumption, boosting the innovation capacity of tourism and associated services entrepreneurs, especially SMEs.

In 2018, Romania is celebrating 100 years since the state unification as Modern Romania. The theme of the pilot project highlights the history route of actions, efforts and achievements to develop and recognize the Romanian State, finally stated by Unification Act on the 1st of December 1918 and consolidated by King Ferdinand’s Coronation in November 1922.

With this touristic product we try to rediscover and reveal to the audience less known heritage assets and stories related to the main events regarding the process of establishing the modern state of Romania in Alba Iulia citadel and surroundings, in order to promote another face of Alba Iulia as heritage depositary.